Art Soirée kiállítás
Budapest, 2022. áprilisEQuality

 • 80 x 128 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • ELKELT

A kivételes munkabírású festőművész figyelemfelkeltő alkotása palettájának valamennyi színét felsorakoztatva egy páratlanul izgalmas absztrakciót jelenít meg számunkra. A társadalmi folyamatokat éles szemmel figyelő művész-természet érzékeny meglátásait kifejező műremek mozgalmas tömeghatása a legszélsőségesebb érzések hiteles példázata. A mester az egyedülálló technikával megkomponált színtanulmány rezgéseit nagy horderejű színvallásra bírja: a legfőbb szentséget megtestesítő és eredendő igazságot hordozó Abszolútum minden létezőt egyenlőnek teremtett. A sűrűn felrakott színnyalábok középtengelyén indulatokat keltő feszültségenergia halad át, melynek egyensúlyt veszélyeztető próbárahívására a különleges színkódok csodálatraméltó szellemi koncentrációval és támogató összefogással válaszolnak. A képmezőn keresztülhaladó sötét törésvonal erőszakosan hasítja ketté az élénk ritmusú kompozíciós egységet. Az együtthangzó színsávok szorosra font kötege - a kiegyenlítődés ősi törvényeinek eleget téve - aranypor hintéssel gyógyító energiát küld, s egy hatalmas forradás keletkezik a festővásznon. Hangsúlyos látványa örök jelként figyelmeztet: minden létező egyenlőnek született, melyet senki sem kérdőjelezhet meg, s az egységben rejlő magasabb rendű szellemi minőség hatalmas változásokra képes.A kegyelem (The Grace)

 • 120 x 80 cm
 • Olaj-arany-vászon (oil-gold-canvas)
 • Keletkezés helye és ideje (Place and date of creation): Sitges, 2022

A transzcendentális egyensúlyra törekvő műalkotás választékos forma ötletei és jól átgondolt arányai kiválóan alkalmasak teremtésközeli kvalitások megfogalmazására. A festővásznat lírai finomsággal elárasztó kékség a békés vizek szelíd nyugalmával varázsolja el tekintetünket. A légies felület a teremtett szintek fölött álló legfőbb jóság festői ábrázolása, mely az Isteni szentség attribútuma, aki a múló idő felett álló halhatatlan, s akinek létezése kezdettelen és végtelen. A mester a ragyogó kék textúrán látható törésvonalakkal, mély hasításokkal, barázdákkal, s azok beszédes színezésével a polaritások világában testet öltött valóságot mintázza meg, ahol az ellentétek egymásnak feszüléséből sötét akaratenergiák és erőszakos indulatok fakadnak. A magasabb szellemi tudatállapotba került festőművész az alkotás tetőpontján a mélységből felszabadult ártó erők bűneire a rá jellemző tökéletesen kivitelezett aranyozási technikával hozza el a feloldozást. A mennybéli fényességgel felragyogó aranyszigetek az Isteni jóság legnemesebb megnyilatkozási formáját szimbolizálják: a bűnbánó lelkek megváltó kegyelmet kapnak. A festmény felső részén látható élénkpiros folthangsúlyból kiinduló vörös színhullások felkorbácsoló látványa a történelem egyik legmegindítóbb jelenete: Isten a bűneink feloldozásáért és örök kegyelemben megtartó üdvösségünkért egyszülött fia vérét adta.
Örökkévaló (Eternal)

 • 100 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon (Oil-gold-canvas)
 • Keletkezés helye és ideje (place and date of creation): Sitges, 2022
 • ELKELT

A festőművész a ragyogó színekkel megmintázott textúrák mestereként a káprázatos absztrakción a világmindenséget maga köré rendező legfőbb szentséget, az isteni fenséget ábrázolja. Az alkotó a formák fogékonyságát kihasználva a vörösen izzó háttér termékenyítő erejével a létezés minden lehelletét színekbe foglalja. A forrón lüktető vászon érlelő ölelése az elképzelt jövőnket paradicsomi ősállapotba emeli vissza. Az intenzív tónusok aranyhangsúlyos fokozása és a tartalmi súlypontok bravúros kiemelése Náray Tamás képzőművészetének páratlan kuriózuma, mellyel égi akaratot szimbolizáló teremtésközeli állapotokat jelenít meg számunkra. Szépségre törekvő szándékkal és helyesen megérzett arányokkal a tér költészetét teremti meg, a vászon síkját megnyitja, s a tekintetünkkel és tudatunkkal befogható látványt többszörösére nagyítja. A napfény erejével töltekező égi világosság a legapróbb színreflexeket is felragyogtatja, s a csillagok tündöklő rendjébe sorolva szikrázó aranykoszorúba fogja, melynek égi adománya a türkiz színű vizek bőséges áldása. A kristályzöld íriszben a Mindenható tekintete tükröződik vissza, a kezdettelen és végtelen, akinek végső igazsága minden létező eredője. A kompozíción látható arany négyzet a Hitben megigazult, Fénynek törvényt adó Abszolútum megkérdőjelezhetetlen hatalmának egységet teremtő tudása. Kétharmad (Two-thirds)

 • 100 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon (Oil-gold-canvas)
 • Keletkezés helye és ideje (Place and date of creation): Sitges, 2022
 • ELKELT

A finom ízléssel kidolgozott kékpárás fátyol-felületen ábrázolt motívum a mester egyedülálló előadásmódjában különleges szimbolikus értékkel rendelkezik. Az absztrakció narratívájának kibontásához a festőművész egy ősi fegyvert, a nyílvesszőt hívja segítségül, mely harcászati szerepén túlmutatóan többes jelképként is szolgál. Az ártó szellemek távolságtartásán kívül isteni útbaigazítást is jelent. Határozottan előremutató, célra fókuszáló irányultsága a lelki és fizikai erők összehangolását, a jövő felé haladást mutatja. A gondolatok és szellemi tudaterők egyhegyűségét hordozó nyíl a földi kötöttségektől elszakadva magasabbrendű megértést hozhat számunkra. Egyenes, behatárolt szakasza az emberi életidő végességével analóg, hegyes vége az örökkévalóhoz vezet. A nyíl hosszán végighaladó vörös gömb a sorsfeladatok teljesítésének mutatója, élénkpiros színezése Istentől kapott elrendelésünkre figyelmeztet. A kép a küldetésének kétharmadát teljesítő ember útját ábrázolja, aki bölcs tapasztalatok birtokában a helyes arányok és irányok felismerésére képes és biztos kézzel engedi útjára életének nyílvesszőjét a létezés színterén.Néró a Szenátus előtt (Nero Before the Senate)

 • 50 x 50 cm
 • Olaj-arany-vászon (Oil-gold-canvas)
 • Keletkezés helye és ideje (Place and date of creation): Sitges, 2022
 • Az alkotás az A Római császárság kora ciklus része (The artwork is part of the Age of the Roman Empire collection)
 • ELKELT

A magasabb rendű forma és színlátással megkomponált műalkotás az ötödik római császár zsarnoki hatalmának és különc természetének önemésztő mételyébe enged bepillantást. A drámai sűrítéssel megmintázott felső képmezőn az egymást átszelő zaklatott színmenetek Néró kegyetlen ösztöneit képviselve ábrázolják az anyagyilkos emperor uralkodásának zűrzavaros éveit. A festőművész a feszültséget keltő fekete színsávokkal megteremtett képmélységet arany, gyöngyházfényű és lila hangsúlyokkal oldja, melyek a császár ellentmondásos jellemére utalnak. Véreskezű intézkedései mellett művészi ambíciói és kezdeti politikai sikerei finomítják a személyével kapcsolatos megítélést. Az absztrakció kék tónussal kiemelt részletei igazságot tevő szándékkal és döntéshozó nyugalommal mondják ki a császárra a halálos büntetést, a Szenátus ítélete: Néró kivégzése. A mester a hírhedt uralkodóhoz fűződő legendákat bravúrosan jeleníti meg a kompozíció látványos színkép társításaiban. A műalkotás alján látható vörös izzásban a római tűzvész forró lángjai csapnak fel, melyet a legendák szerint Néró gyújtott fel saját örömére. A piros lávatengerben sötéten fölmorajló szólamok félelmetes üvöltéssel visszhangozzák Néró elborult elméjének pusztító gondolatait. Az elementáris erővel kavargó tűzfolyam jobb sarkában elhelyezett kékszínű foltban a Szenátus igazságosztó döntése köszön vissza, melyet a császár saját vérével pecsételt meg: önkezűleg vetett véget az életének.Szélforgó (Windstorm)

 • 50 x 50 cm
 • Olaj-arany-vászon (Oil-gold-canvas)
 • Keletkezés helye és ideje (Place and date of creation): Sitges, 2022
 • ELKELT

A messzi tájakat fürkésző és végtelenbe vágyakozó művészképzelet a mennyei fényekkel töltekező folt-kapcsolódásokkal mély összefüggéseket fogalmaz meg. A mester a lírai finomsággal megmintázott alapon egy különleges látomásban érkezett kaleidoszkóp jelenetet ábrázol páratlan szépségű festői tolmácsolásban. A csodálatos látásélmény a hármas-osztottságú világrend legfelsőbb szféráját nyitja meg számunkra, ahol földi mértékkel megmérhetetlen és emberi tudattal felfoghatatlan varázslatok nyílnak meg előttünk. A szélesre vetett égi paplan gyöngyházfényű vásznát a legszelídebb szelek lágy hullámai fodrozzák. A játékosan kergetőző fuvallatok az égi birodalom ragyogó tollazatú madarait és égi kristály-pillangóit hívják csodateremtő táncra. A létezés összes színében pompázó lélek-teremtmények szabadon szárnyaló minőségükkel a boldogságmondás közvetítőjeként teremtenek kapcsolatot a fenti és lenti világ között. A bölcs szelek a szivárványos jelenést a csillagmezők fölé repítik, s a teljességet szimbolizáló egységet örök körforgásra rendelik.Numidia meghódítása (Conquest of Numidia)

 • 90 x 60 cm
 • Olaj-arany-vászon (Oil-gold-canvas)
 • Keletkezés helye és ideje (Place and date of creation): Sitges, 2022
 • Az alkotás az A Római császárság kora ciklus része (The artwork is part of the Age of the Roman Empire collection)
 • ELKELT

A magasabbrendű formaképzéssel megmintázott absztrakció színátmenetes felületén kibontakozó metaforikus hangulatkép egy ókori hódító hadjáratról mesél számunkra. A festőművész Numidiába varázsol bennünket, mely a mai Algéria keleti partvidékének ókori megfelelője, területét egy ősi barbár nép uralta. A sziklasivatagok és homoktengerek finom szemcsés porával borított boltozatot hatalmas, sötét fellegek zavarják meg, melyek a vágyott eső helyett a háború istenének üzenetével zengetik meg az eget. A sárgásbarna és fekete árnyalatú foltkultúrák kavargásában feloldódó formák biztos kézzel vezetett mozgása kiválóan alkalmas monumentális folyamatok átadására. A három egységre osztott képmező nagy történelmi átalakulásokat sejtet. A massylok és a massaesylok törzséből létrejött numidiai királyságot Masszinissza a római szövetség segítségével egyesítette és Numidia királya lett. A Római birodalom befolyása alatti tartományként földjét az őslakosok vére áztatta, kereskedelmét a rómaiak aranya támogatta. A gyöngyházfénnyel felragyogó középmező leheletfinom páratömege békességet sugall, azonban a kompozíció alsó és felső harmadának homokvihart keltő örvénylése a felszín mögötti valóságra utal. A kontrasztos textúrák kifejezőerejét a művész szókimondó vallomásra bírja: a kozmikus színtéren - történelmi korokon átívelően - a természeti folyamatokban és az emberi természetben is örök küzdelmek zajlanak.Massinissa királysága (Kingdom of Massinissa)

 • 90 x 60 cm
 • Olaj-arany-vászon (Oil-gold-canvas)
 • Keletkezés helye és ideje (Place and date of creation): Sitges, 2022
 • Az alkotás az A Római császárság kora ciklus része (The artwork is part of the Age of the Roman Empire collection)
 • ELKELT

Náray Tamás alkotóművészetének egyik kuriózuma a varázslatos színkép társítások mellett a finom felületmozgásokban rejlő kifejezőerő mesteri használata. A földszínek dominanciájával előadott műalkotás határozott ecsetkultrúrája az őselemek hármas hatásást birodalmépítési és hatalommegtartó törekvésekre is vonatkoztatja. A természetben pusztító, elszállító és építő folyamatok követik egymást, ciklikus ismétlődésük biztosítja az örök körforgást. Ez a hármas jelenség az ókori birodalmak, provinciák felemelkedésében és hanyatlásában is érvényesül. A festmény Massinissa király uralmát a természeti változásokra rímelve ábrázolja. A bölcs mérlegeléssel felosztott képmező atmoszférikus hangulatát metaforikus képelemek gazdagítják. Az alsó szakasz barna tömegét a föld szellemei birtokolják, a szabadjára engedett ősi elemek együttes munkája alakítja a felszín morfológiáját. Bordóval és barnával jelzett kőfolyások dombokat, hegyeket emelnek, a föld gyomrának fenyegető mélysége bármikor kitörhet. A világosabb részek vájatokat képeznek, a színarany ragyogással felcsillanó foltok termékeny talajra utalnak. A felső képszakaszt a messziről érkező szelek uralják, homokvihart keltő légörvények ezüst fényű vándofelhőkkel találkoznak. A kompozíció középmezeje felé tartva  az elemek lecsendesednek, az áttetsző törtfehér textúra jövőbe néző bátorsággal nyitja meg a teret. A természeti kép megmintázása Numidia történetnéek analógiája. Massinissa király Róma szövetségével népét egyesíti, gazdaságát fellendíti. Bőséget hozó, ígéretes uralkodásának legfőbb akadálya saját számító terveinek utat nyitó politikája és álnok hatalmaskodása. Karthago ellehetetlenítésére fordított ártó energiáit a sorserők megelégelik, s visszájára fordítják. Szövetségese, a Római birodalom iránti hűséges elköteleződését a hálátlan Róma csak kihasználta. A műalkotás fontos zárógondolata: a fényesen ragyogó felület optimista horizontja minden uralkodó számára lehetőséget ad az ősi törvényeket tiszteletben tartó, prosperáló regnálásra.Velence (Venezia)

 • 60 x 90 cm
 • Olaj-arany-vászon (Oil-gold-canvas)
 • Keletkezés helye és ideje (Place and date of creation): Sitges, 2022
 • Az alkotás az A Római császárság kora ciklus része (The artwork is part of the Age of the Roman Empire collection)
 • ELKELT

A művészi hit esszenciájával átitatott festővászon költőien mozgalmas formakultúrája a Római Császárság egyik kereskedővárosának történetét énekli meg, amelyről Itália legígéretesebb városaként emlékeznek meg a korai krónikák. A festői nyelvezet legfinomabb eszközeivel megmintázott tükörvarázslat minden részlete a fellendülő város bőségét vetíti előre. Az ismétlődő ritmussal felcsillanó aranyhangsúlyok és a szikrázó foltok mennyei fényözönnel árasztják el a kompozíciót. A kecses íveléssel megrajzolt formahajlítások a csatornarendszerré szűkült korábbi szorosok, melyek szövevényes hálózata a kép síkjából kiemelkedve kanyargó sziluettekbe rendeződnek. A mozaikképek  sokaságából álló alkotás megidézi a város alaprajzát, a szűk utcák páratlan hangulatát. Az illír származású őslakosság hagyományait örző épületek, ikonok, finoman csipkézett diszítő elemek és boltívek a változó idők impulzusaival gazdagon őrzik emlékeiket az utókor számára. A Víz és Fény törvényeit tisztelő, túlfűtött érzelmekről valló színpompás képorganizmus apró repedéseiben a sötétség talál otthonra,   teret követelő akarata fekete árnyakat vet a ragyogó formákra. Természeti katasztrófák, népvándorlások, politikai kudarcok és háborúk tompítják a szikrázó fényeket, azonban a Homérosz által is megénekelt venét honalapítók szilaj ereje a lagúnák városát a legfényesebben ragyogó csillagok közé emeli.A kapuk előtt! (Ante Portas!)

 • 100 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon (Oil-gold-canvas)
 • Keletkezés helye és ideje (Place and date of creation): Sitges, 2022
 • Az alkotás az A Római császárság kora ciklus része (The artwork is part of the Age of the Roman Empire collection)
 • ELKELT

A nagy erejű felületmintázó talentummal megelevenedő ecsetvonások egy különleges színfantáziát vetnek vászonra. A szabálytalan alakú, vakító fényű formacsoportok markáns színei, jellegzetes kontúrjai egy képzeletbeli térkép birodalmi határait ábrázolják. A festőművész a beszédes elrendezésű folt varázslattal páratlan időutazásra invitál bennünket: a második pun háború idején járunk. Karthágó és Róma küzdelmének eseményei rajzolódnak ki a leleményes színképekkel dekorált alkotáson. A Földközi-tenger nyugati részén folytatott küzdelmek provinciák megszerzésére irányultak. A háborút kezdeményező Karthágóhoz tartozó területeket a mester aranyfénybe borítja, földjeit egybefüggő foltként ábrázolja.A nagy kiterjedésű ragyogó tömegen Hispánia sajátos sziluettje körvonalazódik, az alsóbb részek Karthágót is megidézik. A tükörfényes felület a vakmerő pun hadvezér, Hannibál bátorságát ünnepli, aki a lehetetlent is végrehajtja, s szárazföldön vonul Itáliába. A felperzselt föld stratégiáját alkalmazó Rómát a mester vörösbe borítja, a megtámadott félsziget felbőszített haragját jellegzetes alakjának foltnyúlványai is mutatják. Az arany tömegbe erőszakosan belekapaszkodó izzó részletek védekezéséből később támadásba lendülnek, s a fokozatosan elsötétülő fénylő felületek pun vereséget sejtetnek. A széthasadt arany textúra egymástól elváló tömege Hannibál hatalomszerzési kudarcát szimbolizálja... A pun hadvezér birodalmi álmai Róma győzelmével eltávolodnak a valóságtól. Hannibál fenyegető hírének legendája a festmény címével azonos szállóigében marad fent az utókorra: Hannibál a kapuk előtt!Az elrejtett város (The Hidden City)

 • 100 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon (Oil-gold-canvas)
 • Keletkezés helye és ideje (Place and date of creation): Sitges, 2022
 • Az alkotás az A Római császárság kora ciklus része (The artwork is part of the Age of the Roman Empire collection)

A nagy idők titkait kutató festőművész őszinte áhitattal megkomponált alkotása a finoman felszálló álomköd mögötti formákat múltidéző vallomásra bátorítja. Mintha egy sejtelmes barlangban járnánk, melynek nyirkos falai a régvolt üzenetét visszhangozzák. A föld gyomrából kiáramló kénes gázok az alsó és felső vizek fölötti  páratömeggel keverednek. A különös hangulatképpel szabadjára engedett művész fantázia tiszteletteljes kegyelettel idézi meg az ókori Róma egyik tartományának emlékét. Karthagó egykori településén vagyunk,  Volubilis városában. Az évezredek titkait őrző romváros termékeny fennsíkja bőséges áldásban részesítette szorgalmas népét, a párafelhők mögül felsejlő impozáns hegygerincek a lakosság ősi virtusát jelképezték. A grandiózus szépségű festmény lírai hangulatát sötéten tátongó hasadékok és félelmetes kitörésközpontok drámai ereje bontja meg. Ellentétek egymásnak feszülésében a gyöngyházfényű fellegpaplanokat méregzöld és fekete viharfelhők zavarják meg, az egykoron büszke hegygerincek elvékonyodva húzódnak át a vásznon. Berber törzsek támadásai zavaros időket hoznak, Volubilis lakossága a város kincseit, szobrait, kegytárgyait titkos helyekre menti, melyek nagy része  a mai napig feltáratlan. A káprázatos műalkotás a mester dekoráló ösztönének hű példázata, a szépséges formákon túlmutatóan azonban jelentős gondolatokat is megfogalmaz számunkra. A mélységek és magasságok elválaszthatatlanok, a jó és a rossz is magában hordozza az örök visszatérés lehetőségét. Volubilis nem csak az elrejtett szent ereklyéket hagyta az utókorra, hanem egy vörös hangsúllyal megerősített üzenetet is: az évezredek tapasztalása bölcs felismeréssel szálljon át a jelenkorra.Romulus birodalma (The Realm of Romulus)

 • 100 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon (Oil-gold-canvas)
 • Keletkezés helye és ideje (Place and date of creation): Sitges, 2022
 • Az alkotás az A Római császárság kora ciklus része (The artwork is part of the Age of the Roman Empire collection)
 • ELKELT

A képálmodó és képalkotó művészfantázia leleményes formakincsekben bővelkedő absztrakción az ókori mesevilág titokzatos legendáit eleveníti meg számunkra. A mesteri ízléssel kidolgozott műalkotáson Róma honalapítója, Romulus személyéhez fűződő mítoszok a múlt kegyeletadó tiszteletével éneklik meg a sokszor valóságon felül emelkedő történeteket. A térbehelyezés magasszintű tudásával felépített kompozíció páraködben úszó középmezeje látóterünket megnyitva egy mágikus színpadot varázsol elénk. A gyöngyház színű függöny fellebbenésével a római királyság kezdetének meghatározó jelenetei tükröződnek vissza az ötletes formákra vetülő fényhatásokban. A festmény alsó szakaszának sűrű mintázata az ókori Róma lápos-mocsaras talaját idézi meg, melynek ingoványos felszínét égbe kiáltó bűnük és ártatlanok vére áztatja a gyökerek mélyéig. A vörös hangsúlyokban lüktető és fekete részletekben felmorajló kegyetlenségek megidézik a testvér gyilkosságot,  a szabin nők elrablásának történetét. A türkíz színű foltokban az ikerpár életét megmentő Tiberis vize , s a  birodalom építésben, kereskedelemben döntő szerepet játszó folyók köszönnek vissza. A szürkével jelzett részletek az ikreket tápláló anyafarkas alakját sejtetik. A finom zöld árnyalatokban és tündöklő aranyban felragyogó részletek a Római birodalom bőségét vetítik előre. A barna foltok Romulus és Remus életét megmentő vesszőkosárra utalnak, s a későbbi vesszőnyalábra, mely hatalmi jelképpé vált. Az alkotás meseszerű szépségét a művész egy varázslatos jelenettel koronázza meg, az ég alját sötétre színező sorserők a leheletkönnyű fátyolfüggönyt egy puha felhőpaplan formájában aláeresztik, melyből Mars isten ölelő karjával fiát, Romulust az égbe emeli.A köd (The Fog)

 • 120 x 80 cm
 • Olaj-arany-vászon (Oil-gold-canvas)
 • Keletkezés helye és ideje (Place and date of creation): Sitges, 2021

Az átgondolt arányokkal és gondos színválasztással megkomponált alkotás vezérmotívuma a világtengelyt jelképező aranysáv. Egyensúlyban tartó jelentléte a teremtéselválasztó és összetartó erőit is szimbolizálja, az egymásnak rendelt létezőket egységbe fonja, a különvalókat pedig távol tartja. A szintekre osztott absztrakció metaforikus színképei különleges varázserővel bírnak, a felületükön áramló folthatások létsíkok közti átjárhatóságot és folytonosságot sugallnak. A ragyogó kékségű képszakasz a megfékezett felső vizeket ábrázolja, félelmetesen sötét örvényeit a Mindenható teremtő feladatra szólítja, építő-alkotó munkájuk az anyagi világ változásainak végrehajtója. Az aranytengely alatti textúra az alsó vizek birodalma, forrásai a létezés szövetének finom hajszálereiben alig észrevehetően csörgedeznek, szelíd folyásukra csak a fölöttük képződő hatalmas ködpára utal. A gyöngyházfényű ködfüggöny szépséges textúráját az aranytengelyből finoman aláhulló szemcsék dekorálják, az aranyfényű fátyolköd bűvöletében a testtől elválasztott szabadlelkek mágikus képességeket szereznek. A Köd című festmény egy különleges ablakkép-absztrakció, amellyel a művész magasabbrendű összefüggésekre mutat rá: az isteni elrendelés a felső vizek szilajságát fizikai síkon engedi próbára, az alsó vizek finom ködfátylát szellemi szinten bocsájtja szolgálatra.

Kosár