A hatodik nap

 • 120 x 70 cm
 • Olaj vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

A hatodik nap című kompozíció drámai erővel mutatja meg a lent, a gyökerek, és a fent, a szárnyalás ellentmondásos dualitását. A képmező közepén izzó láva ömlik át, míg fölötte egy két karját magasba emelő alak bontakozik ki. Alul, mintha magma izzana, de a levegő kék tisztasága, mely életben tartja a tüzet, a mélyéig hatol. A katartikus pillanat ábrázolása elementáris erővel tartja feszültségben a mondanivalót. A magma vörösére reflektáló vöröslő geometrikus alakzat a képmező tetején mutatja meg az isteni elrendelést: amint fent, úgy lent.

Ár kérése

'Akkor ezt mondta Isten: Teremtsünk embert a mi képünkre és hasonlatosságunkra: uralkodjék a tenger halain, az ég madarain. Megteremtette az Isten az embert a maga képmására. És látta Isten, hogy minden, amit alkotott, igen jó. Így lett este és lett reggel: hatodik nap.'
A kísértés

 • 160 x 140 cm
 • Olaj és arany vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

"A kísértés" című absztrakcióval a művész a kételkedés bűnére csábításának és a hit igazának antagonisztikus küzdelmét ábrázolja. Az izzó vörösek a fenyegetések dominanciáját jelképezik, míg a hit, a kompozíció terjedelmét tekintve csekély mértékben, de aranyló folyamként mégis uralva azt, jelenik meg. A geometrikus formák szimbolikus jelentőséggel bírnak. Az arany háromszög, és a fekete négyzet a mű középmezején Ábrahám megkísértéséről és hitének magasba törő diadaláról szólnak, míg az alul megjenő két, hangsúlyos alakzat a bűnrehívás és a próbatétel elbukásának története. A vörös ugyanakkor nem csupán a kísértés, de a szeretet színe is. A sötét tónusú aláfestésekből a tér bal oldala felé haladva, egy férfi bal profiljátt ábrázoló képe bontakozik ki. Vajon minden szeretet kísértés is egyben? - olvasható ki a tekintetéből.

Ár kérése
Holt tengeri tekercsek - triptichon

- TÓRA - TÖRVÉNY - Holt tengeri tekercsek- TANAKH
- KETUVIIM - IRATOK - Holt tengeri tekercsek - TANAKH  
- NEVIIM - PRÓFÉTÁK - Holt tengeri tekercsek - TANAKH 

 • A triptichon mérete: 3 x 90 x 60 cm
 • Olaj és arany vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

A Holt tengeri tekercsek című triptichon a Tóra-Iratok-Próféták hármas egységében a zsidóság szent könyvének misztikus világát mutatja be. 

A Holt tengeri tekercsek létezéséről csak a legújabb korban szereztünk tudomást, noha az eredete évezredeken ível át. Első darabjait 1947-ben egy beduin kecskepásztor találta meg, a Kumráni-hegység egyi barlangjában, cserépedénybe rejtve. A többi nem sokkal utána került elő. Legnagyobb jelentősége az Ézsaiás tekercsnek van, mely több, mint 7 méter hosszú. A tekercsek héber nyelven íródtak, az Eszter könyve kivételével a teljes Ótestamentumot tartalmazzák.

 Az absztrakciót a művész a szövetségkötés jelentével nyitja, amikor Mózes átveszi a Tízparancsolatot. Az aranyló égből aláhulló fehér mező izzó, vörös lángnyelvekben ér véget. A triptichon második eleme az agyagkorsóba rejtett tekercseket ábrázolja, írással sűrűn telítve. Végül a korábbi formák megszelídülnek, és az absztrakción Ézsaiás próféta és a Lélek ajándéka válik láthatóvá az aranyló égből aláereszkedő fehér képtérben.

Ár kérése

TÓRA - TÖRVÉNY

Holt tengeri tekercsek - TANAKH

KETUVIIM - IRATOK

Holt tengeri tekercsek - TANAKH  

NEVIIM - PRÓFÉTÁK

 Holt tengeri tekercsek - TANAKH
Exodus

 • 100 x 140 cm
 • Olaj és arany vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

Az 'Exodus' című absztrakció a zsidóság egyik legmegrendítőbb, s ugyanakkkor legszebb történetének képi megfogalmazása. Az egyiptomi rabszolgaságból kiszabadult nép pusztai vándorlásának szimbolikus útját követhetjük a vásznon. A feketén gomolygó mélység a halál és szolgaság házát jelképezi, melynek mély, távolodó sötétsége elnyeli a hátrahagyott bűnök erejét. Míg a szétnyílt Vörös tenger az isteni gondviselés csodatévő tudását képviseli, addig a ragyogással és az arany szigetek között átsejlő, a remény kékjével teli színfolyam  lefelé kiszélesedő íve hasonlatos a hívő ember útjához: megszabadulva terheitől végül az Ígéret földjére érkezik.

Ár kérése

14609 nap

 • 140 x 120 cm
 • Olaj vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

A 40 éves pusztai bolyongás 14609 napját jeleníti meg a mű. A szokatlanul merész, zaklatott tagoltságú képmező lázongó színei hosszantűrő idők jelei, a vándorlás viszontagságairól árulkodnak, komor, nehéz árnyak kíséretében. Az izzó vörösek hét szigetté válnak, mely a vándorló hét törzs önmaga körül forgó szimbolikája. Egyiptom fényűző gazdagsága a türkiz és az arany, mely a nép számára ellenkezőleg az elnyomást mutatja. A festmény optimista horizontját a fénylő, opálosan átsejlő képmező hozza felszínre, ahol megannyi éj és nap után Ábrahám népe szent hajlékra talál.

Ár kérése
Salamon temploma

 • 130 x 80 cm
 • Olaj és arany vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

A 'Salamon temploma' című műalkotás az Ószövetség egyik legfontosabb építészeti remekét ábrázolja. Dávid király tervei alapján a fia, Salamon volt a felépítésére kiválasztott uralkodó. Az egymásba áramló színtömegek, az éjkék színű sötétségen áthatoló csillagfények, a zárt kertek zöldellő bujasága a hűvös vizek mentén, s az érintetlen természeti erők elevensége azok, melyek segítségével mesél az alkotó az Első Templom legendájáról. A vörösen izzó oltár, az arany ragyogásával kiemelt Frigyláda, majd oldalt a templom alapköve, előtte rőtszínnel ábrázolt boltozata, mind-mind a szentély titokzatos hangulatát varázsolja elénk.

Ár kérése

Jeremiás jóslata

 • 100 x 100 cm
 • Olaj és arany vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

A "Jeremiás jóslata" című festmény fő motívuma az Istennel kötött szövetség. A képmezőt uraló függőleges, sűrűn egymáshoz illesztett, tömött színfolyamok között, a kép jobb alsó részében, arany csillogással Jeruzsálem városa bújik meg, megmutatva azt az álnok ragyogást, mely az önvesztő, feketéllő mételyt hozza el. A zsidó város megszegte az isteni törvényeket, Jeremiás sötét jóslata végül bevégeztetik, s a büntetés 70 év babiloni fogság. Ugyanakkor láthatjuk Jeremiás szövetségét is Istennel, ismét a türkizkék, és a karmazsinvörös szimbolikájában. Míg az előbbi tisztasága a prófétai küldetés célja, az igazság ismerete, addig a vörös a prófétai áldozatvállalás, mely annyi kínzó hányattatás után vezeti el Jeremiás szívét küldetése beteljesítéséhez.

Ár kérése

A második templom

 • 120 x 120 cm
 • Olaj és arany vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

'A második templom" című festmény esszenciája az egymásra épülő geometriai formák levegős egységében rejlik. A szépen megmunkált felületű, aranyba foglalt terméskövek illesztett szorossága tartja rendkívül feszes ritmusban a kompozíciót, mely mögött bíztatóan meleg tónusokkal gömbölyödik az univerzum. A jeruzsálemi templom újjáépítése Zorobábel nevéhez fűződik. Maga a templom épülete két részből állt, egy kisebb és egy nagyobb, melyet egymástól sötét, súlyos kárpit választott el: a szentély, s a szentek szentje. Udvara közepén állt az égőáldozati oltár.  A művész számos alkotásán megjelenik a vöröslő négyzet. Ezen az alkotáson válik azonban egyértelművé a művein átvonuló motívum jelentéstartalma: oltár. A hatalmas rézbarna korong újabb hármas szimbólumot jelenít meg: egyrészt idézi Salamont, másrészt megidézi az Út, az Igazság és az Élet hármas rézkapuit is, harmadrészt pedig jóslatként felfesti Jézus megjelenését is, aki azt kérte: "Romboljátok le ezt a templomot és én harmadnapra felépítem!"

Ár kérése

Tíz

 • 80 x 100 cm
 • Olaj és arany vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

A 'Tíz' című kompozíció két hangsúlyos részre osztja a vászon felületét. Az arany fénnyel bevont terület sima, sértetlen, idillisztikus, az isteni teremtettség tiszta állapota. A jobboldali képmező aljából baljós, fenyegető erők indulnak meg a béke zöld és égszínkék színsávjával óvott képtér felé... A teremtett világ rendjének fenntartásához Isten elrendeli  az elrendelni valót. Mózes átveszi a Tízparancsolatot, melynek törvényeit az egymásból kibontakozó szögletes formák testesítik meg. A művész színhasználata sokatmondó: a fekete azt mondja, én vagyok az Örökkévaló, a te istened, a sötétbarna pedig, hogy ne legyenek más isteneid énelőttem. Az éjkék, bíborral átitatva kijelenti: ne készíts magadnak szobrot, sem semmiféle képmást, az alvadt vér színe azt mondja: az Örökkévaló nevét hiábavalóságra ne vedd. A kék emlékeztet, hogy szenteld meg az ünnepet. A fehér felszólít, hogy tiszteld atyádat és anyádat, az izzó narancs, hogy ne lopj, az agyagszín, hogy ne gyilkolj, a rózsaszín, hogy ne törj házasságot, és ne kívánd felebarátod feleségét, házát, míg a lila, hogy ne tégy felebarátod ellen hazug tanúbizonyságot.

Ár kérése
"...és Isten megáldotta a Földet"

 • 120 x 120 cm
 • Olaj és arany előnyomott vásznon - MédiaMix
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

Az '...és Isten megáldotta a földet" című műalkotás mozgalmas színhatásaival egy különleges érzésben fogant kinyilatkoztatás. A kompozíció sötét hátteréből kiemelkedő ragyogó színfolyam kapcsolódás tökéletes egységet képezve a teremtés hét napjának teljességét szimbolizálja. A függőleges formák szövevényes gazdagságában kibontakozó arany alakzat megszentelő szavakként hatolnak át a képmezőn. 

Ár kérése

Sztereotípiák - diptichon

 • 2 x 90 x 60 cm (diptichon)
 • Olaj és arany vásznon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2020

A Sztereotípiák diptichon szintén duális témakört jelenít meg.  Az emberpár megteremtése után, immár a XXI. században vagyunk. A színhasználat sokatmondó. A kékek és a rózsaszínek temérdek árnyalata jelenik meg a vásznon, mátrix-szerű, vertikális és horizontális elrendezésben, visszahozva   A hatodik nap című kompozíció, az ember megteremtése, technikai, ecset és festőkés kezelési technikáit. Noha a kék képmezőben a kék tónusai az uralkodóak, jelentős mértékben ábrázolódik a rózsaszín karakterisztika is, és ez fordítva is igaz. Egyik ember a másikból van. S szinte láthatjuk, amint egy képzeletbeli spektrométeren beállíthatjuk, melyik tónusból melyik mezőben, melyik legyen a hangsúlyosabb. Mert így egzakt, ahogyan a szigorú keretet mutató képhatár is az, bár színaranyból van, akár maga az élet...

Ár kérése

Sztereotípiák I.


Sztereotípiák II. 


0
 .