A Római császárság kora 

ciklusNéró a Szenátus előtt

 • 50 x 50 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az A Római császárság kora ciklus része

A magasabb rendű forma és színlátással megkomponált műalkotás az ötödik római császár zsarnoki hatalmának és különc természetének önemésztő mételyébe enged bepillantást. A drámai sűrítéssel megmintázott felső képmezőn az egymást átszelő zaklatott színmenetek Néró kegyetlen ösztöneit képviselve ábrázolják az anyagyilkos emperor uralkodásának zűrzavaros éveit. A festőművész a feszültséget keltő fekete színsávokkal megteremtett képmélységet arany, gyöngyházfényű és lila hangsúlyokkal oldja, melyek a császár ellentmondásos jellemére utalnak. Véreskezű intézkedései mellett művészi ambíciói és kezdeti politikai sikerei finomítják a személyével kapcsolatos megítélést. Az absztrakció kék tónussal kiemelt részletei igazságot tevő szándékkal és döntéshozó nyugalommal mondják ki a császárra a halálos büntetést, a Szenátus ítélete: Néró kivégzése. A mester a hírhedt uralkodóhoz fűződő legendákat bravúrosan jeleníti meg a kompozíció látványos színkép társításaiban. A műalkotás alján látható vörös izzásban a római tűzvész forró lángjai csapnak fel, melyet a legendák szerint Néró gyújtott fel saját örömére. A piros lávatengerben sötéten fölmorajló szólamok félelmetes üvöltéssel visszhangozzák Néró elborult elméjének pusztító gondolatait. Az elementáris erővel kavargó tűzfolyam jobb sarkában elhelyezett kékszínű foltban a Szenátus igazságosztó döntése köszön vissza, melyet a császár saját vérével pecsételt meg: önkezűleg vetett véget az életének.Numidia meghódítása

 • 90 x 60 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az A Római császárság kora ciklus része

A magasabbrendű formaképzéssel megmintázott absztrakció színátmenetes felületén kibontakozó metaforikus hangulatkép egy ókori hódító hadjáratról mesél számunkra. A festőművész Numidiába varázsol bennünket, mely a mai Algéria keleti partvidékének ókori megfelelője, területét egy ősi barbár nép uralta. A sziklasivatagok és homoktengerek finom szemcsés porával borított boltozatot hatalmas, sötét fellegek zavarják meg, melyek a vágyott eső helyett a háború istenének üzenetével zengetik meg az eget. A sárgásbarna és fekete árnyalatú foltkultúrák kavargásában feloldódó formák biztos kézzel vezetett mozgása kiválóan alkalmas monumentális folyamatok átadására. A három egységre osztott képmező nagy történelmi átalakulásokat sejtet. A massylok és a massaesylok törzséből létrejött numidiai királyságot Masszinissza a római szövetség segítségével egyesítette és Numidia királya lett. A Római birodalom befolyása alatti tartományként földjét az őslakosok vére áztatta, kereskedelmét a rómaiak aranya támogatta. A gyöngyházfénnyel felragyogó középmező leheletfinom páratömege békességet sugall, azonban a kompozíció alsó és felső harmadának homokvihart keltő örvénylése a felszín mögötti valóságra utal. A kontrasztos textúrák kifejezőerejét a művész szókimondó vallomásra bírja: a kozmikus színtéren - történelmi korokon átívelően - a természeti folyamatokban és az emberi természetben is örök küzdelmek zajlanak.Massinissa királysága

 • 90 x 60 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az A Római császárság kora ciklus része

Náray Tamás alkotóművészetének egyik kuriózuma a varázslatos színkép társítások mellett a finom felületmozgásokban rejlő kifejezőerő mesteri használata. A földszínek dominanciájával előadott műalkotás határozott ecsetkultrúrája az őselemek hármas hatásást birodalmépítési és hatalommegtartó törekvésekre is vonatkoztatja. A természetben pusztító, elszállító és építő folyamatok követik egymást, ciklikus ismétlődésük biztosítja az örök körforgást. Ez a hármas jelenség az ókori birodalmak, provinciák felemelkedésében és hanyatlásában is érvényesül. A festmény Massinissa király uralmát a természeti változásokra rímelve ábrázolja. A bölcs mérlegeléssel felosztott képmező atmoszférikus hangulatát metaforikus képelemek gazdagítják. Az alsó szakasz barna tömegét a föld szellemei birtokolják, a szabadjára engedett ősi elemek együttes munkája alakítja a felszín morfológiáját. Bordóval és barnával jelzett kőfolyások dombokat, hegyeket emelnek, a föld gyomrának fenyegető mélysége bármikor kitörhet. A világosabb részek vájatokat képeznek, a színarany ragyogással felcsillanó foltok termékeny talajra utalnak. A felső képszakaszt a messziről érkező szelek uralják, homokvihart keltő légörvények ezüst fényű vándofelhőkkel találkoznak. A kompozíció középmezeje felé tartva  az elemek lecsendesednek, az áttetsző törtfehér textúra jövőbe néző bátorsággal nyitja meg a teret. A természeti kép megmintázása Numidia történetnéek analógiája. Massinissa király Róma szövetségével népét egyesíti, gazdaságát fellendíti. Bőséget hozó, ígéretes uralkodásának legfőbb akadálya saját számító terveinek utat nyitó politikája és álnok hatalmaskodása. Karthago ellehetetlenítésére fordított ártó energiáit a sorserők megelégelik, s visszájára fordítják. Szövetségese, a Római birodalom iránti hűséges elköteleződését a hálátlan Róma csak kihasználta. A műalkotás fontos zárógondolata: a fényesen ragyogó felület optimista horizontja minden uralkodó számára lehetőséget ad az ősi törvényeket tiszteletben tartó, prosperáló regnálásra.Velence (Venezia)

 • 60 x 90 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az A Római császárság kora ciklus része

A művészi hit esszenciájával átitatott festővászon költőien mozgalmas formakultúrája a Római Császárság egyik kereskedővárosának történetét énekli meg, amelyről Itália legígéretesebb városaként emlékeznek meg a korai krónikák. A festői nyelvezet legfinomabb eszközeivel megmintázott tükörvarázslat minden részlete a fellendülő város bőségét vetíti előre. Az ismétlődő ritmussal felcsillanó aranyhangsúlyok és a szikrázó foltok mennyei fényözönnel árasztják el a kompozíciót. A kecses íveléssel megrajzolt formahajlítások a csatornarendszerré szűkült korábbi szorosok, melyek szövevényes hálózata a kép síkjából kiemelkedve kanyargó sziluettekbe rendeződnek. A mozaikképek  sokaságából álló alkotás megidézi a város alaprajzát, a szűk utcák páratlan hangulatát. Az illír származású őslakosság hagyományait őrző épületek, ikonok, finoman csipkézett díszítő elemek és boltívek a változó idők impulzusaival gazdagon őrzik emlékeiket az utókor számára. A Víz és Fény törvényeit tisztelő, túlfűtött érzelmekről valló színpompás képorganizmus apró repedéseiben a sötétség talál otthonra,   teret követelő akarata fekete árnyakat vet a ragyogó formákra. Természeti katasztrófák, népvándorlások, politikai kudarcok és háborúk tompítják a szikrázó fényeket, azonban a Homérosz által is megénekelt venét honalapítók szilaj ereje a lagúnák városát a legfényesebben ragyogó csillagok közé emeli.A kapuk előtt! (Ante Portas!)

 • 100 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az A Római császárság kora ciklus része

A nagy erejű felületmintázó talentummal megelevenedő ecsetvonások egy különleges színfantáziát vetnek vászonra. A szabálytalan alakú, vakító fényű formacsoportok markáns színei, jellegzetes kontúrjai egy képzeletbeli térkép birodalmi határait ábrázolják. A festőművész a beszédes elrendezésű folt varázslattal páratlan időutazásra invitál bennünket: a második pun háború idején járunk. Karthágó és Róma küzdelmének eseményei rajzolódnak ki a leleményes színképekkel dekorált alkotáson. A Földközi-tenger nyugati részén folytatott küzdelmek provinciák megszerzésére irányultak. A háborút kezdeményező Karthágóhoz tartozó területeket a mester aranyfénybe borítja, földjeit egybefüggő foltként ábrázolja.A nagy kiterjedésű ragyogó tömegen Hispánia sajátos sziluettje körvonalazódik, az alsóbb részek Karthágót is megidézik. A tükörfényes felület a vakmerő pun hadvezér, Hannibál bátorságát ünnepli, aki a lehetetlent is végrehajtja, s szárazföldön vonul Itáliába. A felperzselt föld stratégiáját alkalmazó Rómát a mester vörösbe borítja, a megtámadott félsziget felbőszített haragját jellegzetes alakjának foltnyúlványai is mutatják. Az arany tömegbe erőszakosan belekapaszkodó izzó részletek védekezéséből később támadásba lendülnek, s a fokozatosan elsötétülő fénylő felületek pun vereséget sejtetnek. A széthasadt arany textúra egymástól elváló tömege Hannibál hatalomszerzési kudarcát szimbolizálja... A pun hadvezér birodalmi álmai Róma győzelmével eltávolodnak a valóságtól. Hannibál fenyegető hírének legendája a festmény címével azonos szállóigében marad fent az utókorra: Hannibál a kapuk előtt!Az elrejtett város (The Hidden City)

 • 100 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az A Római császárság kora ciklus része

A nagy idők titkait kutató festőművész őszinte áhitattal megkomponált alkotása a finoman felszálló álomköd mögötti formákat múltidéző vallomásra bátorítja. Mintha egy sejtelmes barlangban járnánk, melynek nyirkos falai a régvolt üzenetét visszhangozzák. A föld gyomrából kiáramló kénes gázok az alsó és felső vizek fölötti  páratömeggel keverednek. A különös hangulatképpel szabadjára engedett művész fantázia tiszteletteljes kegyelettel idézi meg az ókori Róma egyik tartományának emlékét. Karthagó egykori településén vagyunk,  Volubilis városában. Az évezredek titkait őrző romváros termékeny fennsíkja bőséges áldásban részesítette szorgalmas népét, a párafelhők mögül felsejlő impozáns hegygerincek a lakosság ősi virtusát jelképezték. A grandiózus szépségű festmény lírai hangulatát sötéten tátongó hasadékok és félelmetes kitörésközpontok drámai ereje bontja meg. Ellentétek egymásnak feszülésében a gyöngyházfényű fellegpaplanokat méregzöld és fekete viharfelhők zavarják meg, az egykoron büszke hegygerincek elvékonyodva húzódnak át a vásznon. Berber törzsek támadásai zavaros időket hoznak, Volubilis lakossága a város kincseit, szobrait, kegytárgyait titkos helyekre menti, melyek nagy része  a mai napig feltáratlan. A káprázatos műalkotás a mester dekoráló ösztönének hű példázata, a szépséges formákon túlmutatóan azonban jelentős gondolatokat is megfogalmaz számunkra. A mélységek és magasságok elválaszthatatlanok, a jó és a rossz is magában hordozza az örök visszatérés lehetőségét. Volubilis nem csak az elrejtett szent ereklyéket hagyta az utókorra, hanem egy vörös hangsúllyal megerősített üzenetet is: az évezredek tapasztalása bölcs felismeréssel szálljon át a jelenkorra.Romulus birodalma

 • 100 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az A Római császárság kora ciklus része

A képálmodó és képalkotó művészfantázia leleményes formakincsekben bővelkedő absztrakción az ókori mesevilág titokzatos legendáit eleveníti meg számunkra. A mesteri ízléssel kidolgozott műalkotáson Róma honalapítója, Romulus személyéhez fűződő mítoszok a múlt kegyeletadó tiszteletével éneklik meg a sokszor valóságon felül emelkedő történeteket. A térbehelyezés magasszintű tudásával felépített kompozíció páraködben úszó középmezeje látóterünket megnyitva egy mágikus színpadot varázsol elénk. A gyöngyház színű függöny fellebbenésével a római királyság kezdetének meghatározó jelenetei tükröződnek vissza az ötletes formákra vetülő fényhatásokban. A festmény alsó szakaszának sűrű mintázata az ókori Róma lápos-mocsaras talaját idézi meg, melynek ingoványos felszínét égbe kiáltó bűnük és ártatlanok vére áztatja a gyökerek mélyéig. A vörös hangsúlyokban lüktető és fekete részletekben felmorajló kegyetlenségek megidézik a testvér gyilkosságot,  a szabin nők elrablásának történetét. A türkíz színű foltokban az ikerpár életét megmentő Tiberis vize , s a  birodalom építésben, kereskedelemben döntő szerepet játszó folyók köszönnek vissza. A szürkével jelzett részletek az ikreket tápláló anyafarkas alakját sejtetik. A finom zöld árnyalatokban és tündöklő aranyban felragyogó részletek a Római birodalom bőségét vetítik előre. A barna foltok Romulus és Remus életét megmentő vesszőkosárra utalnak, s a későbbi vesszőnyalábra, mely hatalmi jelképpé vált. Az alkotás meseszerű szépségét a művész egy varázslatos jelenettel koronázza meg, az ég alját sötétre színező sorserők a leheletkönnyű fátyolfüggönyt egy puha felhőpaplan formájában aláeresztik, melyből Mars isten ölelő karjával fiát, Romulust az égbe emeli.Antonius és Kleopátra

 • 100 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az A Római császárság kora ciklus része

Az utánozhatatlan piktorális kivitelezéssel megnyilatkozó művészi szándék a ragyogó egységekre osztott képfelületen egy tragikus szerelmi drámát mesél el. A páratlan színérzékkel alkotó festőfantázia az arany és vörös színszomszédságban rejlő intenzív kifejezőerőt ötletes forma-megnyilvánulásokba plántálja. A szimmetrikus elrendezésű festmény két oldalán tündöklő színmezők két ókori méltóság öröklétű dicsőségét ünnepélyes fénybe öltöztetik. A bal oldal Kleopátra, az egyiptomi királynő, a jobb oldal Antonius, római hadvezér territóriuma. A szellemi erők magasabbszintű gondolatiságát képviselő mester zseniális képírói bravúrral élve két sorsjelet karcol a vászon aranyszínű textúrájára. A két különös ábra világító vonalkulturái a világunkat behálózó láncolat elemeként kapcsolatot mutatnak egymással. Antonius és Kleopátra sorsvonalai egymásra rímelő mozgásukkal haladnak közös végzetük felé. A szépséges királynőt és a római hadvezért szimbolizáló szikrázó erőterek egy élénk piros folyamban egyesülnek, lázas eszméléssel ízzó összeolvadásukat a vörösen lüktető küzdőtér hűen ábrázolja. Az éltető és pusztító lávaként áramló forrongásban szivárványos íriszű formakezdemények ősi virtussal készülődnek világra, kristály tekintetükben a Hadakozó csillag pillantása tükröződik vissza. Antonius es Kleopátra vonzásban és taszításban kibontakozó, vérbő szenvedéllyel megélt szerelme egymás erejét felemésztve emeli őket a halhatatlanság mezejére.
Navigare necesse est

 • 100 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az a Római császárság kora ciklus része

Az egyedülálló szín és folt-alakító fantáziával kivitelezett műremek, mintha egy ragyogó képtársításokból megkomponált mesebeli térkép lenne. Náray Tamás sajátos festő természete bravúros térképíró talentummal ötvözve egy eseménydús formajátékot elevenít meg számunkra. A színpadi díszlet-festéshez hasonlatos képvilág megjelenítésèvel az alkotó tökéletesen érzékelteti a kor művészeti ágaira egységesen jellemző elbeszélő jelleget. A néző tekintete úgy merül el az egyes részletekben, hogy közben teljességében is belehelyezkedhet az ókori Róma életterébe. A mozgalmas hangulatkép kiindulópontját a bordó és narancsszínű tömegen nyugvó aranysáv adja, mely a termőföld motívuma. Kiemelt jelentősége abban rejlik, hogy a római nép elsődleges gazdasági tevékenysége és hadszintere a szárazföldhöz kötődik. Az alakzaton belüli narancsvörös színfoltok Ceresnek, a gabona és föld istenének védjegyét szimbolizálják. Az absztrakció bal felső részén egy barnásfekete fenyegető forma érkezik. Éhínséget, természeti csapásokat hozó jelenlétét az alatta lévő feketésvörös kalózhajót ábrázoló idom tovább fokozza. Pompeiust, a dicső triumvirt a sötétkék felületen látható absztrakt fej formában fedezhetjük fel. Egymagában álló alakja vakmerőségét mutatja, nevéhez fűződik a vizek békéjének helyreállítása és a tengeri kereskedelem zavartalansága. A karizmatikus politikus teljhatalmú hadvezérré nevezése, illetve a római flotta kiépítésének szükségessége a gabonahiány és kalóztámadások következménye. A festőművész ötletes formaleleményeivel Pompeiusnak a halászokhoz intézett híres mondását örökíti meg - mely úgy hangzott: Navigare necesse est...Hajózni szükséges! A hadvezér határozott szavait a szelek istene Neptunusig, a tengerek istenéig repíti, aki a szilaj hullámok megfékezésével támogatja a Rómába tartó gabonaszállítmány biztonságát. A kompozíciót függőlegesen átszelő türkizkék és gyöngyházfényű fátyol foszlányok Róma védőszentjére, Jupiterre utalnak, aki varázserővel vonja oltalmába Itália örök városát. A Földközi tenger felbőszült hullámait átszelő színpompás vitorlák méltán juttatták Pompeiust triumphushoz, melyet a festőművész a fej formát övező babérkoszorúval ábrázol.


Kosár