Légiók Csarnoka


VI. Légió - Victrix (Hispania)

 • 80 x 80 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római császárság kora' ciklus része

Az egyedülálló formabiztonsággal megkomponált műalkotás finom mozgásban tartott dinamikája fékezhetetlen erőmegnyilvánulások karmikus találkozása. Náray Tamás a valóság fölé kerekedő szín és forma leleményeivel a Római Birodalom és az Ibériai félsziget történelmi színezetű kapcsolatát vizsgálja. A mélyen aláfestett előtér sötét felülete a zabolátlan készséggel terjeszkedő birodalmi hadsereget, a légiók elszánt erejét mutatja. A fölé boltosuló, szikrázó fénypontokkal megcsillanó színarany felület a Római Császárság töretlen dicsőségének nagyívű megfogalmazása. A római források által Hispánia nevet viselő félszigetet a festőművész páratlanul markáns alakzattal jeleníti meg. A szárnyaló művészképzelet hívószavára megindult ecsetvonások varázslatos kontúrokba szaladva egy elnyújtott, elemi töltéssel izzó vörös formát alkotnak. A hegyes ágaival lefelé és fölfelé is kapaszkodó alakzat a hódító hadjáratok és szüntelen csatározások helyszínét, Hispánia provinciáját szimbolizálja. A beszédes arányokkal és sokatmondó térbeli elhelyezéssel dolgozó mester az arany és sötét színfelületek masszív tömegéhez képest Hispániát törékeny, finom formaként ábrázolja. A hajlékony vonalú, vérpiros test kecses sziluettjét egy krétafehér varázsburok oltalmazza, mely a sorozatos háborúktól megtépázott Hispániát éltető kegyelemben tartja. A légiók kérlelhetetlen fegyelmét képviselő fekete textúrán rideg tekintetű zsoldosok láthatók... Majd fokozatosan változást vehetünk észre az éjfekete felszínen... Világító színparányok, élénk színfoltok, kék, lila és okkersárga vibráló részecskék bontják a katonai jelenlét feszességét. Különösen a címbéli VI. légió érdemel említést, mely majdnem egy évszázadig állomásozott Hispániában. A lágy szinekkel gazdagodó fekete tömeg szétesése a légió katonáinak letelepedését, beilleszkedését szimbolizálja. A gyöngyházszínű burokban kiemelkedő karcsú forma széttárt karokkal nyújtózkodik a felragyogó horizont felé, s a zengő erejű fényesség a világ négy sarkáig visszhangozza Hispánia hősiességét... Az ókori történetíró, Titus Livius szavait idézve: "Hispania volt az első, ahova a rómaiak hódítani jöttek, s az utolsó, amit meghódítottak."X. Légió - Fretensis (Syria)

 • 80 x 80 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római császárság kora' ciklus részeIII. Légió - Cyrenaica (Aegyptus)

 • 80 x 80 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római császárság kora' ciklus része

A míves kidolgozású absztrakció sajátos varázsa a fénnyel teremtő lírai érzéseknek köszönhető, melyek a festmény gyújtópontján fellobbanva egy égi jelenést vetnek vászonra. A felső és alsó vizek egyesülése mentén, ott ahol a Nílus fakad egy szépséges vörös lótuszvirág sarjad, melynek védett kelyhében Ré napisten készül világra. A metaforákban gondolkodó művészfantázia ókori mítoszokra alapozva mutatja be Róma legjelentősebb tartományát, Egyiptomot. Krisztus előtt 30-ban járunk, amikor a III. légió csapatai Augustus vezetésével Afrikában partra szállnak, s Ré napisten országa a római császárok magánprovinciája lesz. A festőművész a sokrétű mondanivalóhoz igazítva a káprázatos virágfejet összezárt szirmokkal, kecsesen meghajolva ábrázolja. A mélyből érkező veszedelem felfelé kapaszkodó, sötét árnyai a gyönyörű virágmotívum köré növekednek, s a mindenség fölé boruló aranyfelületet fokozatosan megrepesztik. Felperzselt földek, lepusztult épületek élettelen tömege nehezedik a festővászonra. A feketeség mögött rémült sikolyok törnek fel, egyiptom népe gyászos tekintettel nézi a római sereg bevonulását....Ápisz, a szent bika temploma is porba hull. A hamuval borított városok fölött gomolygó por és füstfelhő a világ négy sarka felé száll. A legionáriusok súlyos erőd-bástyái kérlelhetetlen erővel terjeszkednek, azonban a színarannyal jelölt Napkorong az isteni erőket tettekre szólítja. Hórusz, az istenek királya a mennyek birodalmának minden fényét a törmelékhalmokra veti...Nun, a kezdetek vizének istennője a Nílus kéken ragyogó kristályforrásait az elszenesedett romok közé vezeti...Geb, a Föld istene zsenge zöldes tónushajtásokkal a folytatás lehetőségét képviseli. A Teremtést szimbolizáló lótuszvirág - mely az egyiptomi isten-ábrázolás kísérő motívuma - vérpiros szirmainak érlelő ölelése az ujjászületés magját hordozza magában. A levegőégben finoman szálló ezüstszürke köd még évtizedekig jelzi a római hadjáratok nyomait, azonban a napfénnyel töltekező isteni tudás a világ rendjét térben és időben fenntartja. A sötét oszlopszerű formák az egyiptomi ember ábrázolásban visszatérő tollkorona motívumra is utalhatnak, melynek hét részre osztott ága a tudat hét szintjét jelöli.IX. Légió  -  Hispana (Africa)

 • 80 x 80 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római császárság kora' ciklus részeV. Légió  -  Alaudae (Germania Inferior)

 • 60 x 120 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római császárság kora' ciklus része

A színpadi hatást keltő műalkotás feltűnő formakultúrája az V. Római Légió, az Alaudae történetének szélesvásznú festői megfogalmazása. A múltidéző miliőben színarany hullámzással szikrázó textúra a Rajna sebes folyásával a képmező zárt széleit a végtelen előtt kitárja. A tündöklő fényességben gyökeret vert, szoros rendben felsorakozó krétafehér oszlopok önmagukon is túlnőve legyőzhetetlen magaslatokra vágyakoznak. Céljuk, hogy a föléjük tornyosuló éjsötét boltozat a Római hatalom világbirodalmi dicsőségét ragyogtassa. Az egyenes derekú szálfatermetű alakzatok monumentális hatást keltő csoportosulása a római légiók cölöptáborainak alappilérei. A büszke cölöpsor a meghódított tartományokat a barbárok földjeitől távol tartja. A különleges, könnyen mozdítható ellenerőd a határvédelmet szolgáló limes fontos eleme, mely a légiótábor mozgásához tökéletesen alkalmazkodik. A Julius Caesar alapította V. Légió alneve:  "Alaudae", melynek jelentése pacsirta. A vándorló alakulat más római légiókkal együtt számtalan birodalmi hadszíntéren harcolt, a festmény bal oldalán félig látható alakzat elmosódott természete ezekre az ideiglenes táborokra utal. A festmény jobb alsó részének területe Germania Inferior nevű provinciát mutatja, mely a Rajna bal partján található, az itt ábrázolt éles körvonalú téglalap a légió állandó állomashelyét szimbolizálja. A dekoratív alakzat a festőművész ösztönös színmegérzéseit hűen tükrözi, s a légiótábor alaprajzát részleteiben is láttatja. Az izzó, vörös hangsúlyos szögletes alakzat magát a tábori életteret mutatja, körülötte az ezüstös szegélyek védelmi árkokra, sáncokra és töltésfalakra utalnak. Az V. Légió megszámlált napjaira a lesújtó végitéletet a művész két karakteres formaváltozással ábrázolja: az egyik, az alsó vörös tömegen egy fekete foltkezdemény aggasztó jelenléte, a másik, a fölötte lévő cölöpsor látványos megrövidülése...a Birodalom szétesése, barbárlázadások sorozata az V. Légiót a végzetébe sodorja. A festmény különlegessége, hogy rejtett szimbólumaival számos további ismeretet is közöl. Az Alaudae hadijelvényén az elefánt motívum látható, a kompozíción a cölöpök tömbszerű megjelenítése nehéztalpú harci elefántokra analóg. A tábort bemutató idomok színes cseréptöredékekhez hasonlatosak, a források szerint a légiók harci feladatok mellett cserépgyártással is foglalkoztak.VIII. Légió  -  Augusta (Pannonia)

 • 60 x 120 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás az 'A Római császárság kora' ciklus része

Kosár