Navigare necesse est

 • 100 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • Az alkotás a Római császárság kora ciklus része

Az egyedülálló szín- és foltalakító fantáziával kivitelezett műremek, mintha egy ragyogó képtársításokból megkomponált mesebeli térkép lenne. Náray Tamás sajátos festő természete bravúros térképíró talentummal ötvözve egy eseménydús formajátékot elevenít meg számunkra. A színpadi díszlet-festéshez hasonlatos képvilág megjelenítésèvel az alkotó tökéletesen érzékelteti a kor művészeti ágaira egységesen jellemző elbeszélő jelleget. A néző tekintete úgy merül el az egyes részletekben, hogy közben teljességében is belehelyezkedhet az ókori Róma életterébe. A mozgalmas hangulatkép kiindulópontját a bordó és narancsszínű tömegen nyugvó aranysáv adja, mely a termőföld motívuma. Kiemelt jelentősége abban rejlik, hogy a római nép elsődleges gazdasági tevékenysége és hadszintere a szárazföldhöz kötődik. Az alakzaton belüli narancsvörös színfoltok Ceresnek, a gabona és föld istenének védjegyét szimbolizálják. Az absztrakció bal felső részén egy barnásfekete fenyegető forma érkezik. Éhínséget, természeti csapásokat hozó jelenlétét az alatta lévő feketésvörös kalózhajót ábrázoló idom tovább fokozza. Pompeiust, a dicső triumvirt a sötétkék felületen látható absztrakt fej formában fedezhetjük fel. Egymagában álló alakja vakmerőségét mutatja, nevéhez fűződik a vizek békéjének helyreállítása és a tengeri kereskedelem zavartalansága. A karizmatikus politikus teljhatalmú hadvezérré nevezése, illetve a római flotta kiépítésének szükségessége a gabonahiány és kalóztámadások következménye. A festőművész ötletes formaleleményeivel Pompeiusnak a halászokhoz intézett híres mondását örökíti meg - mely úgy hangzott: Navigare necesse est...Hajózni szükséges! A hadvezér határozott szavait a szelek istene Neptunusig, a tengerek istenéig repíti, aki a szilaj hullámok megfékezésével támogatja a Rómába tartó gabonaszállítmány biztonságát. A kompozíciót függőlegesen átszelő türkizkék és gyöngyházfényű fátyol foszlányok Róma védőszentjére, Jupiterre utalnak, aki varázserővel vonja oltalmába Itália örök városát. A Földközi tenger felbőszült hullámait átszelő színpompás vitorlák méltán juttatták Pompeiust triumphushoz, melyet a festőművész a fej formát övező babérkoszorúval ábrázol.


Ár kéréseLanzarote

 • 80 x 60 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • ELKELT

A tünékeny természeti sejtelmek és páratlanul szép hangulati elemek fantáziadús elrendezésével a mester Lanzarote szigetének mesevilágát eleveníti meg festővásznán. A messzelátó horizont délibábos arany és ezüst csillámai a felső képmezőn áthaladó fellegeken finoman átszűrődve ragyogtatják fel a halványkékre hangolt levegőeget. A kompozíció középvonalától sűrű rendben aláereszkedő kékesszürke festéknyalábok a magasabbrendű kontinuum elvét képviselve a mélybe vezetik tekintetünket. A természeti törvényeket tisztelő művésztudás az egymást átfedő pasztelkék árnyéksávokkal az ősvizeket jeleníti meg, melyek vulkáni hamuval keveredve az anyag és szellem testi-lelki hordozójaként a föld gyomrába hatolnak, s a sötétség dimenzióját nyitják meg előttünk. A fekete és barna textúra nyers ereje a múlt tapasztalatával, a jelen valóságával és a jövő várakozásával feszíti egymásnak az alsó képmező formakincseit. Az absztrakció alján látható arany foltcsoportosulások megfékezett nyugalma látszólagos, pillanatok ezredrésze alatt átvehetik az alsó energiák feletti uralmat és katartikus kitörésben engedik újra szabadjára a föld elfojtott hangját. A festmény jobb alsó részén a képtérbe - in medias res - behajló zöldes kaktusz formák az alvó tűzhányók és vulkanikus kőzettakarók sziklás talaján a létezés mindenek-felettiségét hirdetik. A magasra nyúló, oszlopos növénytestek mintha a természet kezének égre mutató ujjai lennének. Az absztrakt formakultúrában határozottan kivehető növényalakok szúrós tüskéi intő jelként a természeti törvények tiszteletére figyelmeztetnek.Az elrejtett város

 • 100 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Az alkotás az "A Római császárság kora" ciklus része

A nagy idők titkait kutató festőművész őszinte áhitattal megkomponált alkotása a finoman felszálló álomköd mögötti formákat múltidéző vallomásra bátorítja. Mintha egy sejtelmes barlangban járnánk, melynek nyirkos falai a régvolt üzenetét visszhangozzák. A föld gyomrából kiáramló kénes gázok az alsó és felső vizek fölötti páratömeggel keverednek. A különös hangulatképpel szabadjára engedett művészfantázia tiszteletteljes kegyelettel idézi meg az ókori Róma egyik tartományának emlékét. Karthágó egykori településén vagyunk, Volubilis városában. Az évezredek titkait őrző romváros termékeny fennsíkja bőséges áldásban részesítette szorgalmas népét, a párafelhők mögül felsejlő impozáns hegygerincek a lakosság ősi virtusát jelképezték. A grandiózus szépségű festmény lírai hangulatát sötéten tátongó hasadékok és félelmetes kitörésközpontok drámai ereje bontja meg. Ellentétek egymásnak feszülésében a gyöngyházfényű felleg-paplanokat méregzöld és fekete viharfelhők zavarják meg, az egykoron büszke hegygerincek elvékonyodva húzódnak át a vásznon. Berber törzsek támadásai zavaros időket hoznak, Volubilis lakossága a város kincseit, szobrait, kegytárgyait titkos helyekre menti, melyek nagy része a mai napig feltáratlan. A káprázatos műalkotás a mester dekoráló ösztönének hű példázata, a szépséges formákon túlmutatóan azonban jelentős gondolatokat is megfogalmaz számunkra. A mélységek és magasságok elválaszthatatlanok, a jó és rossz is magában hordozza az örök visszatérés lehetőségét. Volubilis nemcsak az elrejtett szent ereklyéket hagyta az utókorra, hanem egy vörös hangsúllyal megerősített üzenetet is: az évezredek tapasztalása bölcs felismeréssel szálljon át a jelenkorra.

Ár kéréseA kegyelem

 • 120 x 80 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022

A transzcendentális egyensúlyra törekvő műalkotás választékos forma ötletei és jól átgondolt arányai kiválóan alkalmasak teremtésközeli kvalitások megfogalmazására. A festővásznat lírai finomsággal elárasztó kékség a békés vizek szelíd nyugalmával varázsolja el tekintetünket. A légies felület a teremtett szintek fölött álló legfőbb jóság festői ábrázolása, mely az Isteni szentség attribútuma, aki a múló idő felett álló halhatatlan, s akinek létezése kezdettelen és végtelen. A mester a ragyogó kék textúrán látható törésvonalakkal, mély hasításokkal, barázdákkal, s azok beszédes színezésével a polaritások világában testet öltött valóságot mintázza meg, ahol az ellentétek egymásnak feszüléséből sötét akaratenergiák és erőszakos indulatok fakadnak. A magasabb szellemi tudatállapotba került festőművész az alkotás tetőpontján a mélységből felszabadult ártó erők bűneire a rá jellemző tökéletesen kivitelezett aranyozási technikával hozza el a feloldozást. A mennybéli fényességgel felragyogó aranyszigetek az Isteni jóság legnemesebb megnyilatkozási formáját szimbolizálják: a bűnbánó lelkek megváltó kegyelmet kapnak. A festmény felső részén látható élénkpiros folthangsúlyból kiinduló vörös színhullások felkorbácsoló látványa a történelem egyik legmegindítóbb jelenete: Isten a bűneink feloldozásáért és örök kegyelemben megtartó üdvösségünkért egyszülött fia vérét adta.


Ár kérése
A köd

 • 120 x 80 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2022
 • ELKELT
Az átgondolt arányokkal és gondos színválasztással megkomponált alkotás vezérmotívuma a világtengelyt jelképező aranysáv. Egyensúlyban tartó jelenléte a teremtés elválasztó és összetartó erőit is szimbolizálja, az egymásnak rendelt létezőket egységbe fonja, a különvalókat pedig távoltartja. A szintekre osztott absztrakció metaforikus színképei különleges varázserővel bírnak, a felületükön áramló folthatások létsíkok közti átjárhatóságot és folytonosságot sugallnak. A ragyogó kékségű képszakasz a megfékezett felső vizeket ábrázolja, félelmetesen sötét örvényeit a Mindenható teremtő feladatra szólítja, építő-alkotó munkájuk az anyagi világ változásainak végrehajtója. Az aranytengely alatti textúra az alsó vizek birodalma, forrásai a létezés szövetének finom hajszálereiben alig észrevehetően csörgedeznek, szelíd folyásukra csak a fölöttük képződő hatalmas ködpára utal. A gyöngyházfényű ködfüggöny szépséges textúráját az aranytengelyből finoman aláhulló szemcsék dekorálják, az aranyfényű fátyolköd bűvöletében a testtől elválasztott szabadlelkek mágikus képességeket szereznek. A köd című festmény egy különleges ablakkép-absztrakció, amellyel a művész magasabb rendű összefüggésekre mutat rá: az isteni elrendelés a felső vizek szilajságát fizikai síkon engedi próbára, az alsó vizek finom ködfátylát szellemi szinten bocsátja szolgálatra.


Kosár