ELVESZTETT ISTENEK

kalandozás az ókori görög mitológiában

Náray Tamás festményciklusa - 2023A jóslat - Delphoi tündöklése és bukása

 • 160 x 280 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • Az alkotás elkelt, magántulajdonban

A "minden egy" elve alapján körforgásban megfogalmazott misztérium, a létezés ábrázolódik a Jóslat című festmény impozáns vásznán. A fent és a lent tökéletes egyensúlyában megtartott szimmetrikus elrendezés, a világ köldökének nevezett Delphoi szentély-együttes érzékelhető valóságát vetíti elénk, együtt a földi halandó számára láthatatlan világ, horizont alatti mélységeinek megmutatásával. A mágikus tereket szikrázó fénnyel összekapcsoló aranysugarak, s az alul határozott aranytömbként megjelenő, gránitosztatú erős talapzat igazlátással ruházzák fel az orákulumot, vagyis a hatalmas szemet formáló ovális motívumot. Az átható tekintetben a tér- és idődimenziókon kívüli jóserő mutatkozik meg. A fenséges aranykoszorú ragyogó foglalatát az áldozati ajándékokat rejtő kincsesházak tagolják. A Tisztaság forrásaként megjelenített kékfényű felületek a tudatfeletti erők szabad áramlását biztosítják. A szivárványhártyát ékesítő színfoltok az eljövendőt szimbolizálják. A bal felső sarokban látható, Apollón templomában őrzött örökmécsesre idővel vörös és fekete árnyak vetülnek. Szent Kasztalia édes vizű forrása megkeseredik, s a korábban isteni sugallatra érkező jóslatok hatalmi érdekek hamis iránymutatói lesznek: az igazságot hozó aranysugarak elgyengülnek. A híres szentély ragyogó tekintete elhomályosul, az írisz fenséges foglalata elvakult látomások vérben fürdő színpadává válik. A jósda végső bukását a természeti katasztrófák mellett egy perzsa háború elleni téves tanács okozta.Akherón

 • 55 x 38 cm
 • Olaj-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: 2021, Sitges
 • Az alkotás magántulajdonban van

Az absztrakció tagozódása a világrendek osztottságának megfelelően tudatszinteket jelöl, a képmező felső részén a földi világ éltető formákba omlott termékeny színei dominálnak. A festmény aljának felkavarodó felületét koromfekete árnyak uralják, ahol holt lelkek zord elhagyatottságban gyászolják fényük ellobbanását. Az alkotás közepén fénylő, kéken hullámzó textúra a két szint közti tükör, az alvilág fordított tükörképe a földi szférának. A kompozíciót függőlegesen átszelő, sötétségbe dermedt, elnyújtott foltok az Akherón folyót szimbolizálják, mélybe vezető, dísztelen vonalmenetei kiéhezett keselyűként marnak az életidő húsába. A festmény jobb alsó részének megkeseredett foltjai egy szemet formálnak, Kharón, az alvilági révész végítéletet hordozó, fénytelen tekintettel figyel, ő az, aki az eltávozott lelkeket ladikján az alvilág mélyére szállítja.Theopháné legendája

 • 55 x 38 cm
 • Olaj-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • Az alkotás elkelt, magántulajdonban van

A szimbólumokban gazdag mestermunka az aranygyapjas kos történetének vizuális megfogalmazása. A képmezőn látható kéklő ragyogás Poszeidónra, az aranybarnán vibráló égi jelenség pedig Theophanéra utal. A makedóniai királylány elutasított kérőit megjelenítő sötét színkötegek ostromló akarata a tengerek istene és a lány közti szerelmet veszélybe sodorja. Az absztrakció fénylő foltjai patyolatfehér felhők mögé rejtőzve találnak nyugalomra. A legenda szerint Poszeidón, hogy kedvesét, Theophanét megmentse báránnyá változtatja. A különös nászból született aranyszőrű kos természetfeletti erővel felruházott bundája, s az állat szakrális feláldozása mítoszok visszatérő motívuma. A jelképekben gondolkodó, s a világmegismerés vágyától fűtött művész a színarany textúrát lágy megindulások ritmikus elmosódásaival nyújtja, melyeknek festményciklusokon átívelő szimbolikája a látható mögötti láthatatlant ostromolja.Az ígéret

 • 80 x 60 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • Az alkotás elkelt, magántulajdonban van

A páratlan formabőséggel megfogalmazott absztrakció alakzatai fokozó és redukáló energiák váltakozásával jelenítik meg Kalüpszó és Odüsszeusz legendáját. A kompozíció érdekessége, hogy a művész ezúttal önálló alkotásként is helytálló miniatűr képek elhelyezésével meséli el a mítosz eseményeit. A bal oldali sötét örvénylés kék alapon a hajótörést szenvedett, Ogügia partjára vetett hőst ábrázolja, akit Kalüpszó megment. A fekete formát határoló vörös sávok a szépséges nimfa viszonzatlan szerelmére utalnak, melynek börtönében Odüsszeusz hét évig raboskodott. Az ezüstszürke téglalapban látható piros négyzet Kalüpszó szerelmi ajánlata, az aranyszemcséket szitáló hosszan elnyújtott szürkés olajzöld foltok a hősnek halhatatlanságot ígérnek. A kék és fehér színekkel megfestett jobb oldali miniatűr a sziklákról távolba merengő, honvággyal telt Odüsszeuszt ábrázolja.  A tört arany részletekkel dekorált négyzet a hős szerencsés hazajutását ünnepli. A festmény alján egy zöld színű, emelkedőkkel és lejtőkkel tagolt színpad látható, fölötte három aranyfonal gombolyag lebeg, melynek varázsfonalát a sorsistennők, a moirák vezetik.Eris almája

 • 50 x 50 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • Az alkotás elkelt, magántulajdonban van

A műalkotást függőlegesen átszelő színsávok Eris aranyalmájához fűződő mítoszok egybefoglalása. A festőművész a jelkép ártó természetét hangsúlyozva fogalmazza meg a viszály istennőjének attribútumát. Így a békétlenséget hozó aranyalmát a centrumban látható sötét hátterű, vörös sávba kapaszkodó szétmálló foltban fedezhetjük fel. A háborút, vérontást keltő aranyalma ábrázolása az igazságkereső szándék művészi megfogalmazásában mégsem kelt zaklatott hatást. Náray Tamás az Igaz üzenetének közvetítőjeként, a színpompás absztrakción a foltok és vonalak egyensúlyt tartó színezésével és a kiegyenlítő Sorsot szimbolizáló fenséges aranykör (Ananké) megjelenítésével az alkotás optimista horizontját teremti meg. A festmény érdekessége, hogy a művész a formák mesélő kedvét megkörnyékezve a trójai háború legendáját is a kompozícióba rejtette.A győzelem

 • 100 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • Az alkotás elkelt, magántulajdonban van

A művészi ösztönvilág legmélyéről felszabadított bölcsességgel felépített kompozíció egy kozmikus harcteret ábrázol. A gyöngyházfényű csillámokkal megjelenített, ezüstkéken ragyogó alapot a művész tudatos ecsetvonásai imponáló biztonsággal veszik birtokba, s egy magasabb létszinten megnyilatkozó szimbolikus küzdelmet ábrázolnak. Az évezredek erejét megpróbáló szakrális ütközetben a természetfeletti erők és az emberi természet feszül egymásnak. Héraklész Antaiosszal csap össze, aki apja, Poszeidón fizikai erejét örökölve, s a földanya, Gaia mágikus energiáiból táplálkozva tartja fent sebezhetetlenségét, a mitikus alak lába ahányszor csak földet ér, újult erőre kap. A ragyogó körrel jelölt Ananké Heraklészt aranyködbe burkolja, ezzel elméjét megvilágosítja, s legyőzhetetlennek hitt ellenfelét a földtől eltartva megfojtja. A sors a törtfehér folyam haladását kétfelé irányítja, a dominánsabb sáv kanyargó útját a vérrel áztatott földbe vezeti vissza, ahol Antaiosz szülőanyjával, Gaiaval újraegyesül.Adonisz választása

 • 100 x 100 cm
 • Olaj-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • Az alkotás magántulajdonban van

Az egymással összecsengő textúrák poézisét megteremtő festőfantázia Adonisz legendáját ábrázolja. A történet szerint Perszephoné Adoniszt a vörössel jelzett alvilágban magánál tartja, azonban Aphrodité is szemet vet az ifjúra. Adonisz végül úgy dönt, hogy az év felét a szerelem istennőjénél tölti, a kék árnyalatokkal megfestett Olümposzon. Az éles szemű néző azonnal felfedezheti, hogy az alsó és felső képmezők egymással egységet alkotnak, a stabil struktúrájú képen minden mindenre rímel. A mítoszon túlmenően a mestermű a kiemelés eszközével élve, önálló alkotásként is értelmezhető mozaikképeket foglal magába, melyekkel a festőművész a választások és döntések természetét tanulmányozza. Az alvilágban elhelyezett kék keretes miniatúrában az életünk véges idejét számláló napóra látható, melynek minőségét sorsdöntéseink befolyásolják. A kéklő égbolton rózsaszínben tündöklő miniatúra Adonisz arcképe, aki döntése biztos tudatával néz tükörbe.Himnusz Afroditéhoz

 • 100 x 100 cm
 • Olaj - vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • Az alkotás elkelt, magántulajdonban van

A földöntúli fényözönnel ragyogó poétikus festmény Szapphó, az ókori görög költőnő Aphroditéhoz írt lírai szépségű versét tolmácsolja. A megbonthatatlan harmóniával lélegző, gyöngyházfényű párában fürdőző felső textúrát a szerelmes vágyak boldog sajgása és a remény fájó tapasztalása fekete foltokkal szabdalja. Az alsó képfelület vörösen izzó színösszeomlásában diszkrét részletek és intim nüanszok sejlenek fel. A szerelmes szívdobbanáshoz igazított sóhajok ezerszínben játszó álmokban vágyakoznak. A perzselő szenvedéllyel megénekelt tüzes felület egy különös miniatűr képet rejt. A fekete négyzet szűk foglalatában látható arany körforgás a viszonzatlan szerelmek sorsát szimbolizálja. A képmező sugárzó foltjai az absztrakció alján húzódó sávban köszönnek vissza, mely a napfény erejével a szerelmes képzeletet valóra váltja.Zeusz az égbe emeli Ganümédészt

 • 100 x 70 cm
 • Olaj-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • Az alkotás magántulajdonban van

A fékezhetetlen mindenség szilaj tüzével felperzselt képmező Zeusz folytonégő szerelmének szenvedélyes vallomását tolmácsolja. A sötét tónusharmóniákkal fokozott, szétszórtan megvilágított drámai kompozíció vezérmotívuma a vérvörös eget kettéhasító szivárvány ragyogású fénycsóva, mely az isteni kinyilatkoztatás katartikus erejével tör utat magának. Az Olümposz főistene sas alakban ereszkedik alá, hogy a vágyát felkorbácsoló trójai királyfit, Ganümédészt elvigye. Azonban Zeusz a királyfit nem tarthatja magánál. A mű azt a pillanatot jeleníti meg, amikor Zeusz Ganümédészt az égbe emeli, akiből a Vízöntő csodálatos csillagképe formálódik a végtelen sötétségében. Az Anankét szimbolizáló aranykör türkizkék varázshintéssel bocsátja áldását az ősi ösztönben egymásra talált szerelmesekre.Az ajándék

 • 120 x 100 cm
 • Olaj-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • Az alkotás elkelt, magántulajdonban van

A legapróbb részletekbe menően kidolgozott alkotás a művészi odafordulás legteljesebb áhitatával lényegíti át számunkra a vérvörös izzásban kanyargó kékeszöld színfolyamokat és a visszatérő motívumként megjelenő kört, amely az Anankét, a Sorsot szimbolizálja. A képmező felső részét egyensúlyban tartó, világos sávból egy olajág csokor ereszkedik alá, mely Pallas Athéné istennő ajándéka volt a Poszeidónnal vívott versengésben egy attikai polisz védnökségének elnyeréséért. Az olajág szimbólum életet adó és tápláló áldása az absztrakció termékenységben fogant textúráját kékeszöld gyökereivel szövi át, s az élet magjaként felragyogó Anankét teremtő munkára szólítja.Perszeusz

 • 100 x 70 cm
 • Olaj-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • Az alkotás elkelt, magántulajdonban van

A művészre jellemző faktúrával alapozott vörös textúrán egzakt formák mesélik el, hol megindítva, hol visszafogva Perszeusz legendáját. A centrumban sötétlő masszív tömeg Danaé tető nélküli érctornyú börtöne, ahová apja a delphoi jóslattól tartva bezárta lányát, hogy életét mentse majdani unokájától. Az Anankét jelképező aranykör azonban a jóslatot beteljesíti, Danaé a tiltás ellenére megfogan az aranypermet alakban aláereszkedő Zeusztól. A születendő életet szimbolizáló, tiszta, fehér négyzetet gyengéd szeretettel megvilágító napsárga motívum a csecsemő, Perszeusz sorsát szerencsehozó glóriával koronázza. Az energikusan színezett, hosszanti bordó téglalap a héroszok kiválasztottságának motívuma. A képmező bal oldalán a tengerre vetett Danaé és fia megmenekülésének jelenete látható. Az absztrakció jobb oldalának közlékeny mozaikkép együttese Perszeusz kalandjait beszéli el, a Gorgó legyőzését és Androméda kiszabadítását.

Fotók az alkotásról:A csábítás

 • 100 x 100 cm
 • Olaj-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • Az alkotás elkelt, magántulajdonban van

A kivételes formaművészettel megfogalmazott alkotás káprázatos színezése egy különös nász ősi szenvedélyében fogant jelenetét ábrázolja. A lírai fátyollal borított türkizkék kristálytengerben fürdőző Léda szépséges testén megcsillanó aranyfények játéka csábításra ösztönzi a hattyú alakot öltött Zeuszt. A hajszálfinom vonaltánccal egymásba fonódó vágyhullámok puhán szétomló gyöngyházfényű madártollakkal hozzák el a vörösen izzó beteljesülést, s kecsesen megnyíló kagylóként fogadják magukba az új élet ígéretét. A felfelé szálló tollpihék közül négy lágyan aláhullva különválik, s ölelő karként fonják körbe a tüzes lüktetésben kavargó örvénylést, Léda termékeny méhét.Eukleidész hagyatéka

 • 60 x 60 cm
 • Olaj-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • Az alkotás elkelt, magántulajdonban van

A geometria atyjaként ismert hellenisztikus matematikus számos elméleti vívmány szerzője. Az Eukleidész hagyatéka című festmény egyike Náray Tamás azon alkotásainak, mely jól példázza festészetének precízen eltervezett kifejezőerejét. Az absztrakció Eukleidész tételeit vizuális megfogalmazásban ábrázolja, s mozaikképek segítségével mutat rá a tudós korszakalkotó gondolataira: a metszés, az illeszkedés, és az érintés mellett bizonyos metrikus tulajdonságok is felfedezhetőek. A művész a vásznon a térbeli szerkesztési feladatokat síkbeli feladatokra vezeti vissza, s a képmezőt egységekre tagoló geometriai elemeket, valamint azok természetét egyenként és rendszerbe foglalva is vizsgálja. Az átlós elrendezésben felépített kompozícióra -arányait tekintve-, a stabilitás és a matematikai egyensúly jellemző.Gaia kívánsága

 • 50 x 50 cm
 • Olaj-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • Az alkotás elkelt, magántulajdonban van

Az absztrakción megelevenedő mítosz mozgalmas panorámája ellenére a szinte elnagyolt felületek visszafogott kitöltése jellemző. A cselekmény a formák egymáshoz fűződő dinamikájában rejlik, a főhangsúly a színezésen nyugszik. Az okkersárga tónusokkal gazdagított törtfehér textúra az Ég istenének birodalma, a boltozatot díszítő hajnalpír fekete árnyakkal kísérve Uranosz tragédiáját jelzi. Az égből aláereszkedő sötét foltok haraggal telnek meg és a horizont vonalát kijelölve drámai erővel összecsapnak. Az isten hatalmát féltve, gyermekeit a föld mélyébe zárta, felesége, Gaia a még szabadon lévő gyermeküket, Kronoszt fellázította, aki apját kasztrálta. A barbár elégtétel következménye, hogy a vérrel áztatott tengerben a bosszú  istennői életre kelnek. A műalkotás a szókimondó részletek nyers prózai valóságán túlmutatva az istenek esendő és gyarló természetét is ábrázolja.Az újrateremtés

 • 120 x 100 cm
 • Olaj-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • Az alkotás elkelt, magántulajdonban van

A katartikus eseményt ábrázoló, szabálytalan részekre osztott festményt a nagy felületek dinamikus mozgása és a részletekben megbúvó apró nüanszok költői lelkű összefoglalása jellemzi. Zeusz haragját szimbolizáló kemény törésvonalak világot megrengető, fekete árkokat hasítanak a vászon síkjába. Az emberáldozatok bűnét elkövető Árkádia lakosaira a főisten bosszúszomjas tűzpalástját borítja, földjeiket pedig pusztító özönvízzel árasztja el. Az igazságot hordozó aranykör motívum, az Ananké, melynek az istenek felett is hatalma van, a teremtett világ rendjét időben és térben újra alkotja. A Regenesis kiváltsága az életben hagyott Deukalion és Pürrha -kiknek alakja a képmező közepén fekete vonalszerű ábrázolásban tűnik ki-, jutalma, a krétafehérrel színezett bűnöktől megtisztított Árkádián a kiválasztott emberpár egy szakrális szertartással új életet lehel a létezésbe. Gaia földanya csontjait jelképező köveket maguk mögé hajítva emberalakok szökkenek elő, melyek bézs színű foltokban gyökeret eresztenek az árvíz mosta, szűzföldben. A centrumot uraló isteni akaratfeszültség megenyhül, s részekre szakadva szétomlik. A vérrel áztatott felület újjászülető bőségét a jobb oldalon látható arany és kék színfoltok biztosítják éltető vízű forrásokkal és a termékenység áldásával.Ananké orsója

 • 90 x 60 cm
 • Olaj - vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • Az alkotás elkelt, magántulajdonban van

A festmény két részre osztott kompozíciós egyensúlya a sorsokat alakító végzet istennője, Ananké mindent eldöntő szerepét ábrázolja. A felső képmező aranyfényben játszó textúrája az eljövendőt szimbolizálja, jobb oldalán felragyogó kör forma a létünkről szóló igaz tudás, s az életünk fonalát szövő orsó motívuma. Az alkotás közepén a fenti és lenti szférát elválasztó vörös, sárga és törtfehér színsávok az archaikus világlátás szintekre osztott természetét mutatják. A világ tengelyét uraló mágikus orsó varázsfonalával minden létezőt összeköt, s az eljövendőt megvalósítja. Az absztrakció alsó részének gyöngyházfényű kristállyal hintett kékezüst hullámai lágyan ringatják életünk folyását, melynek sodrását Ananké figyelő szemei és orsója alakítják.Az istenek elrablása

 • 100 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • Az alkotás elkelt, magántulajdonban van

A katartikus élményt nyújtó műalkotás beszédes formáit jelképes színekbe öltöztető festőfantázia a tökéletességre törekvő görög és a nyers erővel leigázó római erőket feszíti egymásnak. A ragyogó kék tömeg finoman kidolgozott felülete a hanyatló hellenisztikus királyságot képviseli, a vörös textúra térhódító akarata a zsákmányoló római birodalom szimbóluma. Az absztrakció középsávjában az arany részletekből álló szabálytalan forma az istenek feldúlt otthonát ábrázolja, az Olümposz hegység megtört sziklái és a kristálypalota üvegdarabjai az elrabolt görög istenek arcképét tükrözik vissza. Az elhurcolt istenek új névvel továbbélő kultusza Rómában fennmarad, időtlen mítoszuk hagyatékát pedig a görög emlékezet örökké életben tartja.Hüperborea

 • 80 x 80 cm
 • Olaj-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • Az alkotás elkelt, magántulajdonban van

A kissé szigorú, geometrikus rendben felosztott képfelület lágyan csendülő, lírai hangzással tárulkozik fel előttünk a halványkék, türkiz és gyöngyházszínű tónusharmóniákban. A képfelület centrumának erős kitöltése egy különleges idődiagramhoz hasonlatos. Hüberboreán vagyunk, ahol örök tavasz honol, s amely a jóslás istenének kedvelt tartózkodási helye. A hónapok elrendelt ritmusát ismerő isten ősztől a tavaszi napéjegyenlőségig az évkör sötét energiáit magától távoltartva a sarkkörön túli, misztikus szigetre vonul hattyúk vontatta szekerén. A naphoz imádkozó, fénnyel erősödő Apollón a csend fátylával körbeölelt téli menedékén töltekezik. A hideg háttérből kiemelkedő, végtelen pesrspektivájú Hüperborea kifejezőerővel telt barnás, zöldeskék, fekete és vörös színei megbonthatatlan békével fonódnak egységbe. A lebegő forma felfelé és lefelé vezető hosszanti foltjai az örök tavasz bőségéből táplálkozva jólesően nyújtózkodnak a háborítatlan teljességben.Tritón háza

 • 80 x 80 cm
 • Olaj-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • Az alkotás elkelt, magántulajdonban van

A meseszerű hangulatokat szépen megfogalmazó és az elmélyítő szeretetnek lírai hangot adó festői tudás páratlan megjelenítő erővel varázsol bennünket a megmérhetetlen tengerek mélyére, ahol Tritón, a sellőisten él. Poszeidón és Amphitrité fiaként félig emberként, félig halként a végtelen vizek erejét uralva kagylókürtjébe fúj, hogy megélessze vagy visszafogja a hullámokat irányító szeleket. A zöldeskéken ragyogó vízi világ telt hangzású sötét formái emelkedőket és lejtőket alkotva átjárót képeznek a másvilágba. A frissen lélegző felület rózsaszínbe hajló színfoltjai magasba szálló buborék felhőket alkotnak. A nagy messzeségből Tritón birodalmába érkező megfáradt vándort sellőálmokkal elbájoló, szép formájú pasztell foltok a levegőég közelébe repítik, s derengő hajnalpermetben megfürösztik.Hellász

 • 60 x 90 cm
 • Olaj-vászon
 • Keletkezés helye és ideje:  Sitges, 2021
 • Az alkotás elkelt, magántulajdonban van

A fátyolos világosságban mélyen hallgató formák vallomásra bírásával a művész évezredek titkait kutatva a létezés magasabb rendjének megértését szorgalmazza. A természet szépségének szeretetével megkomponált absztrakció Hellász elhagyatott tengerpartját ábrázolja. Az arany törésvonalakkal dekorált törtfehér szikla távolságérzékeltető rövidüléssel megfestett kiszögellése a megmérhetetlen vizeket két részre osztja, alsó és felső vizekre. A parton egy tenger felé forduló, fatörzshöz hasonlatos tömeg emelkedik ki a vászon síkjából, a múló időt jelképező forma a minószi kultúra megkopott fényű kegytárgyát ábrázolja.Töredezett testének széteső darabjait a lágy sodrású alsó vizek finoman felkapják, s a kékezüst hullámok hátán tovatűnő barna részek a felső vizek sötétkék textúráján gyöngyházszínű folt-reflexekben ragyognak tovább. A végtelen vizekre bölcsen ráomló égi palást levegős felülete a görög kultúra elevenítő igazságát szimbolizálja az utókor számára.Nimfák otthona

 • 60 x 60 cm
 • Olaj-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • Az alkotás elkelt, magántulajdonban van

A klasszikus fegyelem és a romantikus fantázia kettőse a Nimfák otthona című alkotás. A tájképfestészet hagyományos eszközeivel megjelenített végtelen ég kéklő fátylán átszűrődő, kristályszínekkel felragyogó látóhatár és az alatta háborítatlanul csillogó víztükör két, egymásba fonódó alakzata olyan virágkoszorút formál, mely szimbolikusan a teremtés csodáját vetíti elénk. A képmező alsó részéből előtűnő, kiismerhetetlen mélység tápláló erői olajzöld harmatpermettel éltetik a nimfák rejtekhelyeit. A hegyek, völgyek, erdők, bércek tündérei istenek kísérőjeként, héroszok szerelmeseként a szépség és termékenység múzsái. A súlytalan lebegésben tartott kompozíciót, az opálos ékkövekhez hasonlatos textúrát ezerszínű szirmokba omló motívumok teszik meseszerű látomássá.
Az Akropolisz lépcsői

 • 80 x 60 cm
 • Olaj-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • Az alkotás  elkelt, magántulajdonban van

A míves gonddal megmunkált, stabil szerkezeti felépítésű kompozíció a hétköznapi létezés síkjából kiemelkedő, kékesszürke mészkősziklákon álló, szakrális erejű Akropolisz lépcsőit ábrázolja. Az isteni szentség közelségét szimbolizáló épületegyüttes kegyhelyeihez vezető, precízen kidolgozott barnás tónusú szögletes részegységek a Fent és Lent szellemi tudatállapotát összekötő elemek. Az istenekkel érintkező, magasba emelő fokokon való haladás beavatáshoz hasonlatos, átlényegítő szertartás. A kivételes formaötletekkel megnyilatkozó fantázia az Olümposz lakóinak arcát és attribútumait színpompás színekkel megfestett, rafinált ízléssel elrejtett motívumokkal mutatja. A képmező gazdagon dekorált textúráját felfedezve feltűnik Árész kardja, Athéné olajága, Artemisz íja, Zeusz jogara, Héra pávatolla, s Hermész kígyós botja is."Eljő az idő, eljő a vezér is..."

 • 100 x 100 cm
 • Olaj-arany-vászon
 • Keletkezés helye és ideje: Sitges, 2021
 • Az alkotás elkelt, magántulajdonban van

A változatos színezésű tömegek, hajlékony formák és alkalmazkodó foltok nyelvén beszélő festőművész jelképeket elhelyezve, mitológiai jeleneteket megelevenítve meséli el számunkra a Periklészi érát, az ókori Hellász aranykorát. A képmező bal oldalán látható gyöngyházfénnyel ragyogó türkizkékre színezett alakzat Athént ábrázolja, vizes hatású homogén felülete büszkén kifeszített vitorlaként a domináns városállam tengeri monopóliumára utal. A jobb oldali mozgalmas, sötét tónusokkal gazdagított téglalap a többi görög poliszt foglalja keretrendbe, melyben a határozottan feltörő kétágú fényoszlop Spártát, az örök riválist jelképezi. A két súlyos tömeg közé beékelődő arany forma a periklészi egyensúlypolitikát szimbolizálja, mely a déloszi szövetséget vezető Athént hatalmi szerephez juttatja. A vászon színarany textúrája a fénykorát élő Hellász dicsőséges jelenét mutatja, majdani bukását a mester sötéten árkolt repedésekkel vetíti előre. Az alkotás érdekessége a kis kör alakú forma, amely az Anankét szimbolizálja, a görög mitológiában az istenek felett is álló, elkerülhetetlen Sorsot.

Kosár

A kosár üres.